Štátna monitorovacia sieť 2003

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

Kvalita podzemných vôd sa v roku 2003 sledovala v 26 vodohospodársky významných oblastiach (aluviálne náplavy riek, mezozoické a neovulkanické komplexy). Celkovo sa pozorovalo 338 objektov, ktorých tvorilo 215 vrtov základnej siete SHMÚ, 35 využívaných a 19 nevyužívaných vrtov (vrty z prieskumu), 46 využívaných a 23 nevyužívaných prameňov s frekvenciou sledovania 1-krát ročne. Sledované objekty sú vyznačené v Mape pozorovaných objektov kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2003.

Mapa pozorovacích objektov kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2003

Zoznam objektov sledovaných v jednotlivých oblastiach zaradených do nasledujúcich povodí v roku 2003:

Tabuľka hodnôt

VZS-Vrty základnej siete SHMÚ
VV-Využívané vrty
VP-Využívané pramene
NV-Nevyužívané vrty
NP-Nevyužívané pramene

MERANÉ VELIČINY

Odber reprezentatívnej vzorky podzemnej vody je kľúčovou časťou monitorovacieho programu a informačnej hodnoty produkovaných výsledkov. Pri odbere vzoriek podzemných vôd sa postupuje podľa metodiky "Odbery vzoriek podzemných vôd a merania in situ" (Perútka, 1995). Táto metodika zahŕňa požiadavky na správny odber vzorky, ktoré sú definované platnými technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie. Výber skupín a rozsah ukazovateľov kvality podzemnej vody, ktorý sa vo vzorkách vôd analyzoval v roku 2003, bol daný naplnením cieľov, ktoré sú kladené na monitorovací program kvality podzemných vôd Slovenskej republiky. Ukazovatele kvality vody boli rozdelené do základného a doplnkového súboru.

Tabuľka veličín 

Základný súbor ukazovateľov bol stanovovaný vo všetkých odberových miestach. Rozsah doplnkového súboru bol stanovovaný iba vo vybraných objektoch, a to v závislosti od druhu znečistenia ovplyvňujúceho danú lokalitu.

METÓDY MONITOROVANIA

Chemické analýzy vzoriek podzemných vôd vykonával Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi. Prehľad použitých analytických metód s detekčným limitom je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Prehľad použitých analytických metód ŠGÚDŠ:

Tabuľka metód 
 

Údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch, výsledky merania in situ a laboratórne analýzy sa ukladajú po verifikácií pracovníkmi SHMÚ do integrovaného informačného systému HIS v databázovom prostredí INGRES II. Údaje sú následne spracovávané v ročnej správe „Kvalita podzemných vôd na Slovensku“ a dvojročnej správe „Kvalita podzemných vôd na území Žitného ostrova“, v expertných a výskumných správach a iných výstupoch, ktoré vyplývajú z požiadaviek zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy.