Štátna monitorovacia sieť 2010

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

sonda merania kvality podzemnej vodySHMÚ systematicky sleduje kvalitu podzemných vôd v rámci národného monitorovacieho programu od roku 1982. Do roku 2006 boli objekty monitorovania kvality podzemných vôd rozdelené do 26 vodohospodársky významných oblastí  (aluviálne náplavy riek, mezozoické a neovulkanické komplexy). Monitorovacie programy v roku 2006 prešli zmenami, ktoré vyplynuli z požiadaviek príslušnej legislatívy EÚ, najmä smernice 2000/60/EC tzv. Rámcovej smernice o vodách (RSV). Na Slovensku bolo vyčlenených 16 kvartérnych útvarov podzemných vôd a 59 predkvartérnych útvarov podzemných vôd. Na základe tohto členenia sa od roku 2007 vykonáva monitorovanie kvality podzemných vôd v útvaroch podzemných vôd a upustilo od delenia územia na vodohospodársky významné oblasti. Monitorovanie kvality podzemnej vody je rozdelené na základné monitorovanie a prevádzkové monitorovanie. 

V rámci základného monitorovania by mali byť pokryté všetky útvary podzemných vôd aspoň jedným odberovým miestom. Z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd neboli v roku 2010 pokryté 2 predkvartérne útvary, v ktorých je potrebné dobudovať objekty monitorovacej siete. Kvalita podzemných vôd sa monitorovala v 180 objektoch základného monitorovania. Jedná sa o objekty štátnej hydrologickej siete SHMÚ alebo pramene, ktoré nie sú ovplyvnené bodovými zdrojmi znečistenia. Vzorky podzemných vôd v týchto objektoch boli odobraté 1 až 4-krát v závislosti od typu horninového prostredia. Odbery boli uskutočnené 1-krát 65 predkvartérnych objektoch, 2-krát v 53 kvartérnych objektoch a 4-krát v 56 predkvartérnych krasových objektoch. V 1 kvartérnom objekte bola odobratá vzorka podzemných vôd len 1-krát namiesto plánovaných 2 odberov a 5 objektov nebolo odobratých vôbec, z dôvodu záplav v jarnom odberovom cykle, nedostupnosti a nevyhovujúcemu stavu objektov.

Prevádzkové monitorovanie bolo vykonávané vo všetkých útvaroch podzemných vôd, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia dobrého chemického stavu. V roku 2010 sa v rámci prevádzkového monitorovania na území Slovenska sledovalo 215 objektov (mimo územia Žitného ostrova), u ktorých je predpoklad zachytenia prípadného prieniku znečistenia do podzemných vôd od potenciálneho zdroja znečistenia alebo ich skupiny. Frekvencia odberu vzoriek bola 1 až 4-krát v závislosti od horninového prostredia. Vzorky boli odobraté 1-krát v 27 predkvartérnych objektoch, 2-krát v 154 kvartérnych objektoch a 4-krát v 29 predkvartérnych krasových objektoch. V 1 kvartérnom objekte bola odobratá vzroka podzemných vôd len 1-krát namiesto plánovaných 2 odberov a 4 objekty neboli odobraté vôbec, z dôvodu záplav v jarnom odberovom cykle, nedostupnosti a nevyhovujúcemu stavu objektov. Oblasť Žitného ostrova (ŽO) tvorí samostatnú časť pozorovacej siete SHMÚ, pretože zohráva dôležitú úlohu v rámci celého procesu monitorovania zmien kvality vôd na Slovensku, nakoľko predstavuje významnú zásobáreň pitnej vody pre naše územie. Z tohto dôvodu bolo do prevádzkového monitorovania zaradených aj 34 viacúrovňových piezometrických vrtov (84 úrovní) sledovaných 2 a 4-krát ročne. Pre plnenie požiadaviek Smernice 91/676/EHS, týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa v rámci prevádzkového monitorovania v roku 2010 sledovalo znečistenie spôsobené dusíkatými látkami v 116 objektoch v zraniteľných oblastiach Slovenska.

Monitorovacia sieť kvality podzemných vôd v roku 2010

Sledované objekty pozorovacej siete  kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2010 sú vyznačené na nasledujúcich mapách:

Mapa pozorovacích objektov v kvartérnych útvaroch PzV

Mapa pozorovacích objektov v predkvartérnych útvaroch PzV
 

sonda - Mliečany
6033 - Mliečany
pozorovací objekt  Svarín
30199 - Svarín  
sonda Tomášovce
284990 - Tomášovce

Zoznamy objektov sledovania kvality podzemných vôd spolu s rozsahom ukazovateľov a frekvenciou odberov v jednotlivých útvaroch PzV pre rok 2010 sú v nasledujúcich tabuľkách:

tabuľka č. 1a - objekty sledovania kvality podzemných vôd na Slovensku
tabuľka č. 1b - objekty sledovania kvality podzemných vôd na území Žitného ostrova
tabuľka č. 1c - objekty so sledovaním dusíkatých látok v zraniteľných oblastiach Slovenska.

MERANÉ VELIČINY

Reprezentatívny odber vzorky podzemnej vody je dôležitou súčasťou monitorovania a dosiahnutia správnych výsledkov. Odber vzoriek podzemných vôd spolu so základnými terénnymi meraniami sa vykonáva podľa pracovných postupov na odbery vzoriek podzemných vôd a merania parametrov in situ, ktoré boli vypracované pre Skúšobné laboratórium Kvalita vody a spĺňajú požiadavky definované platnými technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie.
Samotný odber vzoriek v rámci monitorovania kvality podzemných vôd Slovenska vykonávajú vzorkovacie skupiny SHMÚ (Bratislava, Banská Bystrica, Košice a Žilina) a v oblasti Bratislavy a západného Slovenska firmy Perútka s.r.o. a Hydrant s.r.o., podľa pokynov laboratória, ktoré vzorky podzemných vôd analyzuje.
Výber parametrov na hodnotenie kvality podzemných vôd bol prispôsobený požiadavkám RSV a Nariadeniu vlády SR č. 496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
V roku 2010 bolo sledovaných 180 ukazovateľov (terénne ukazovatele, základné fyzikálno-chemické ukazovatele, stopové prvky, relevantné látky, pesticídy a ďalšie špecifické organické látky), ktoré boli rozdelené do základného a doplnkového súboru. Podrobný zoznam je uvedený v tabuľke 2.

terénne merania
terénne merania
prečerpávanie vrtu
prečerpávanie vrtu
príprava na odber vzoriek
príprava na odber vzoriek

Základný súbor ukazovateľov a stopové prvky boli stanovované vo všetkých odberových miestach. Rozsah doplnkového súboru bol stanovovaný iba vo vybraných objektoch, a to v závislosti od druhu znečistenia ovplyvňujúceho danú lokalitu.

METÓDY MONITOROVANIA

Chemické analýzy vzoriek podzemných vôd vykonávajú akreditované geoanalytické laboratóriá Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi. Prehľad použitých analytických metód s detekčnými limitmi v roku 2010 je uvedený v tabuľke 3.

Údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch, výsledky merania in situ a laboratórne analýzy sa ukladajú po verifikácii pracovníkmi SHMÚ do integrovaného informačného systému Súhrnná evidencia o vodách, zahrňujúci evidenciu kvality a kvantity povrchovej a podzemnej vody a monitoring nakladania s vodami, ktorý je založený na platforme ORACLE. Databáza obsahuje základné údaje o objekte (napr. typ objektu, súradnice, hĺbku vrtu, ...), údaje stanovované priamo v teréne in situ (teplota vody, pH, vodivosť, ...) a údaje o koncentráciách ukazovateľov stanovovaných v laboratóriách. Frekvencia ukladania údajov je 1-krát ročne.

Údaje o kvalite podzemných vôd sú následne spracovávané a vyhodnotené v ročnej správe „Kvalita podzemných vôd na Slovensku", v dvojročnej správe „Kvalita podzemných vôd na území Žitného ostrova", v expertných a výskumných správach, vo vodohospodárskej bilancii a v iných výstupoch, ktoré vyplývajú z požiadaviek MŽP SR, zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy.