Štátna monitorovacia sieť 2021

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

titulná fotkaSHMÚ systematicky sleduje kvalitu podzemných vôd v rámci národného monitorovacieho programu od roku 1982. Monitorovacie programy v roku 2006 prešli zmenami, ktoré vyplynuli z požiadaviek príslušnej legislatívy EÚ, najmä smernice 2000/60/EC tzv. Rámcovej smernice o vodách (RSV). V súlade so stratégiou RSV v SR sú pripravované 5-ročné Rámcové programy monitorovania vôd Slovenska, ktoré sú každoročne aktualizované v Dodatku a schvaľované MŽP SR.
Na Slovensku bolo vymedzených 75 vodných útvarov podzemných vôd (16 kvartérnych a 59 predkvartérnych). Monitorovanie kvality podzemnej vody je rozdelené na základné monitorovanie a prevádzkové monitorovanie.

V roku 2021 bolo pre základné monitorovanie vybraných 176 reprezentatívnych lokalít pre vodné útvary za účelom popisu prírodného charakteru podzemných vôd. Prevádzkové monitorovanie sa vykonávalo v 415 objektoch ovplyvnených plošnými a potencionálnymi bodovými zdrojmi znečistenia.

V rámci základného monitorovania by mali byť pokryté všetky útvary podzemných vôd aspoň jedným odberovým miestom. Z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd zostal v roku 2021 nepokrytý 1 predkvartérny útvar: SK200350FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tatier oblasti povodia Váh, kde sa ani v budúcnosti nepredpokladá pokrytie z dôvodu hydrogeologických pomerov daného útvaru. Kvalita podzemných vôd sa v roku 2021 monitorovala v 176 objektoch základného monitorovania. Sú to objekty štátnej hydrologickej siete SHMÚ alebo pramene, ktoré nie sú ovplyvnené bodovými zdrojmi znečistenia. Vzorky podzemných vôd v týchto objektoch boli odobraté v závislosti od typu horninového prostredia a to 1-krát v 74 predkvartérnych objektoch a 1 kvartérnom objekte, 2-krát v 41 kvartérnych objektoch a 4 predkvartérnych objektoch a 4-krát v 56 objektoch spadajúcich do predkvartérnych krasovo - puklinových útvarov podzemných vôd.

Prevádzkové monitorovanie  bolo vykonávané vo všetkých útvaroch podzemných vôd, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia dobrého chemického stavu. V roku 2021 sa v rámci prevádzkového monitorovania na území Slovenska sledovalo 220 objektov (mimo územia Žitného ostrova), u ktorých je predpoklad zachytenia prípadného prieniku znečistenia do podzemných vôd od potenciálneho zdroja znečistenia alebo ich skupiny. Frekvencia odberu vzoriek bola v závislosti od horninového prostredia 1-krát v 30 kvartérnych objektoch, 2 predkvartérnych objektoch, 2-krát v 154 kvartérnych objektoch a 16 predkvartérnych objektoch, 4-krát v 15 predkvartérnych krasovo - puklinových objektoch. Vzorky boli odoberané v jarnom a jesennom období, kedy by mali byť zachytené extrémne stavy podzemných vôd. Oblasť Žitného ostrova tvorí samostatnú časť pozorovacej siete SHMÚ, pretože zohráva dôležitú úlohu v rámci celého procesu monitorovania zmien kvality vôd na Slovensku, nakoľko predstavuje významnú zásobáreň pitnej vody pre naše územie. Z tohto dôvodu bolo do prevádzkového monitorovania zaradených aj 38 viacúrovňových piezometrických vrtov (84 úrovní) sledovaných 2 až 4-krát ročne. V oblasti Žitného ostrova boli vzorky podzemných vôd odobraté 2-krát v 44 objektoch, 4-krát v 40 objektoch.

Pre plnenie požiadaviek Smernice 91/676/EHS, týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobenými dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa v rámci prevádzkového monitorovania v roku 2021 sledovalo znečistenie spôsobené dusíkatými látkami v 110 objektoch v zraniteľných oblastiach Slovenska.

V roku 2021 bolo do monitorovacej siete zaradených 30 objektov v chránených vodohospodárskych oblastiach.

Monitorovacia sieť kvality podzemných vôd v roku 2021

Sledované objekty pozorovacej siete kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2021 sú vyznačené na nasledujúcich mapách:

Mapa pozorovacích objektov v kvartérnych útvaroch PzV

Mapa pozorovacích objektov v predkvartérnych útvaroch PzV
 

12190 - Nové Osady Sedín
12190 - Nové Osady Sedín
890 - Réca
890 - Réca​​​​
113499 - Brodzany
113499 - Brodzany

Zoznamy objektov sledovania kvality podzemných vôd spolu s rozsahom ukazovateľov a frekvenciou odberov v jednotlivých útvaroch PzV pre rok 2021 sú v nasledujúcich tabuľkách:

tabuľka č. 1a - objekty sledovania kvality podzemných vôd na Slovensku
tabuľka č. 1b - objekty sledovania kvality podzemných vôd na území Žitného ostrova
tabuľka č. 1c - objekty so sledovaním dusíkatých látok v zraniteľných oblastiach Slovenska
tabuľka č. 1d - objekty sledovania kvality podzemných vôd v CHVO na Slovensku

MERANÉ VELIČINY

Reprezentatívny odber vzorky podzemnej vody je dôležitou súčasťou monitorovania a dosiahnutia správnych výsledkov. Odber vzoriek podzemných vôd spolu zo základnými terénnymi meraniami sa vykonáva podľa pracovných postupov na odbery vzoriek podzemných vôd a merania parametrov in situ, ktoré boli vypracované pre Skúšobné laboratórium Kvality vody (SLKV) a spĺňajú požiadavky definované platnými technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie.
Samotný odber vzoriek v rámci monitorovania kvality podzemných vôd Slovenska vykonávajú vzorkovacie skupiny SHMÚ (Bratislava, Banská Bystrica, Košice a Žilina) a v spolupráci s akreditovaným subdodávateľom, podľa pokynov laboratória, ktorý vzorky podzemnej vôd analyzuje.
Výber parametrov na hodnotenie kvality podzemných vôd bol prispôsobený požiadavkám RSV a Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR 247/2017 Z.z., v znení neskorších predpisov.
V roku 2021 bolo sledovaných 202 ukazovateľov (terénne ukazovatele, základné fyzikálno-chemické ukazovatele, stopové prvky, relevantné látky, pesticídy a ďalšie špecifické organické látky), ktoré boli rozdelené do základného a doplnkového súboru. Podrobný zoznam je uvedený v tabuľke 2.

odber vzorky z vrtu
odber vzorky z vrtu
meranie základných parametrov na prameni
meranie základných parametrov na prameni
terénny zápisník
terénny zápisník

Základný súbor ukazovateľov a stopové prvky boli stanovované vo všetkých odberových miestach. Rozsah doplnkového súboru bol stanovovaný iba vo vybraných objektoch, a to v závislosti od druhu znečistenia ovplyvňujúceho danú lokalitu.

METÓDY MONITOROVANIA

Chemické analýzy vzoriek podzemných vôd vykonávajú akreditované geoanalytické laboratória Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi. Prehľad použitých analytických metód je uvedený v tabuľke 3.

Údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch, výsledky merania in situ a laboratórne analýzy sa ukladajú po verifikácii pracovníkmi SHMÚ do integrovaného informačného systému Súhrnná evidencia o vodách, zahrňujúci evidenciu kvality a kvantity povrchovej a podzemnej vody a monitoring nakladania s vodami, ktorý je založený na platforme
ORACLE. Databáza obsahuje základné údaje o objekte (napr. typ objektu, súradnice, hĺbku vrtu, ...), údaje stanovované priamo v teréne in situ (teplota vody, pH, vodivosť, ...) a údaje o koncentráciách ukazovateľov stanovovaných v laboratóriách. Frekvencia ukladania údajov je 1-krát ročne.

Údaje o kvalita podzemných vôd sú následne spracovávané a vyhodnotené v ročných správach „Kvalita podzemných vôd na Slovensku“ a „Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach“ , v dvojročnej správe „Kvalita podzemných vôd na území Žitného ostrova“, v expertných a výskumných správach, vo vodohospodárskej bilancii „Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR“ a v iných výstupoch, ktoré vyplývajú z požiadaviek MŽP SR, zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy.