Štátna monitorovacia sieť 2017

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

overovacie roztokySHMÚ systematicky sleduje kvalitu podzemných vôd v rámci národného monitorovacieho programu od roku 1982. Do roku 2006 boli objekty monitorovania kvality podzemných vôd rozdelené do 26 vodohospodársky významných oblastí (aluviálne náplavy riek, mezozoické a neovulkanické komplexy). Monitorovacie programy v roku 2006 prešli zmenami, ktoré vyplynuli z požiadaviek príslušnej legislatívy EÚ, najmä smernice 2000/60/EC tzv. Rámcovej smernice o vodách (RSV). Na Slovensku bolo vyčlenených 16 kvartérnych a 59 predkvartérnych útvarov podzemných vôd. Na základe tohto členenia sa od roku 2007 vykonáva monitorovanie kvality podzemných vôd v útvaroch podzemných vôd a upustilo sa od delenia územia na vodohospodársky významné oblasti. Monitorovanie kvality podzemnej vody je rozdelené na základné monitorovanie a prevádzkové monitorovanie.

Z 591 lokalít v 74 útvaroch podzemných vôd na území SR v roku 2017 bolo pre základné monitorovanie vybraných 175 reprezentatívnych lokalít pre vodné útvary za účelom popisu prírodného charakteru podzemných vôd. Prevádzkové monitorovanie sa vykonávalo v 415 objektoch ovplyvnených plošnými a potencionálnymi bodovými zdrojmi znečistenia.

V rámci základného monitorovania by mali byť pokryté všetky útvary podzemných vôd aspoň jedným odberovým miestom. Z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd zostal v roku 2017 nepokrytý 1 predkvartérny útvar: SK200350FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tatier oblasti povodia Váh, kde sa ani v budúcnosti nepredpokladá pokrytie z dôvodu hydrogeologických pomerov daného útvaru. V útvare SK200520OP, Medzizrnové podzemné vody Abovskej pahorkatiny oblasti povodia Hornád, bol v roku 2015 vybudovaný nový pozorovací objekt. Kvalita podzemných vôd sa v roku 2017 monitorovala v 175 objektoch základného monitorovania. Sú to objekty štátnej hydrologickej siete SHMÚ alebo pramene, ktoré nie sú ovplyvnené bodovými zdrojmi znečistenia. Vzorky podzemných vôd v týchto objektoch boli odobraté v závislosti od typu horninového prostredia a to 1-krát v 74 predkvartérnych objektoch, 2-krát v 1 predkvartérnom objekte a v 42 kvartérnych objektoch a 4-krát v 58 predkvartérnych krasovo - puklinových objektoch.

Prevádzkové monitorovanie  bolo vykonávané vo všetkých útvaroch podzemných vôd, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia dobrého chemického stavu. V roku 2017 sa v rámci prevádzkového monitorovania na území Slovenska sledovalo 220 objektov (mimo územia Žitného ostrova), u ktorých je predpoklad zachytenia prípadného prieniku znečistenia do podzemných vôd od potenciálneho zdroja znečistenia alebo ich skupiny. Frekvencia odberu vzoriek bola v závislosti od horninového prostredia 1-krát v 30 predkvartérnych objektoch, 2-krát v 14 predkvartérnych objektoch a v 161 kvartérnych objektoch, 4-krát v 15 predkvartérnych krasovo - puklinových objektoch. Vzorky boli odoberané v jarnom a jesennom období, kedy by mali byť zachytené extrémne stavy podzemných vôd. Oblasť Žitného ostrova tvorí samostatnú časť pozorovacej siete SHMÚ, pretože zohráva dôležitú úlohu v rámci celého procesu monitorovania zmien kvality vôd na Slovensku, nakoľko predstavuje významnú zásobáreň pitnej vody pre naše územie. Z tohto dôvodu bolo do prevádzkového monitorovania zaradených aj 34 viacúrovňových piezometrických vrtov (84 úrovní) sledovaných 2 až 4-krát ročne. V oblasti Žitného ostrova boli vzorky podzemných vôd odobraté 2-krát v 44 objektoch a 4-krát v 40 objektoch.

Pre plnenie požiadaviek Smernice 91/676/EHS, týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobenými dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa v rámci prevádzkového monitorovania v roku 2017 sledovalo znečistenie spôsobené dusíkatými látkami v 110 objektoch v zraniteľných oblastiach Slovenska.

Monitorovacia sieť kvality podzemných vôd v roku 2017

Sledované objekty pozorovacej siete kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2017 sú vyznačené na nasledujúcich mapách:

Mapa pozorovacích objektov v kvartérnych útvaroch PzV

Mapa pozorovacích objektov v predkvartérnych útvaroch PzV
 

172999 - Bukovce - Pri kaplnke
172999 - Bukovce - Pri kaplnke 
603290 - Gabčíkovo
603290 - Gabčíkovo 
234799 - Tichý potok - Bujačiareň
234799 - Tichý potok - Bujačiareň

Zoznamy objektov sledovania kvality podzemných vôd spolu s rozsahom ukazovateľov a frekvenciou odberov v jednotlivých útvaroch PzV pre rok 2017 sú v nasledujúcich tabuľkách:

tabuľka č. 1a - objekty sledovania kvality podzemných vôd na Slovensku
tabuľka č. 1b - objekty sledovania kvality podzemných vôd na území Žitného ostrova

tabuľka č. 1c - objekty so sledovaním dusíkatých látok v zraniteľných oblastiach Slovenska

MERANÉ VELIČINY

Reprezentatívny odber vzorky podzemnej vody je dôležitou súčasťou monitorovania a dosiahnutia správnych výsledkov. Odber vzoriek podzemných vôd spolu zo základnými terénnymi meraniami sa vykonáva podľa pracovných postupov na odbery vzoriek podzemných vôd a merania parametrov in situ, ktoré boli vypracované pre Skúšobné laboratórium Kvality vody a spĺňajú požiadavky definované platnými technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie.
Samotný odber vzoriek v rámci monitorovania kvality podzemných vôd Slovenska vykonávajú vzorkovacie skupiny SHMÚ (Bratislava, Banská Bystrica, Košice a Žilina) a v spolupráci s akreditovaným subdodávateľom, podľa pokynov laboratória, ktoré vzorky podzemnej vôd analyzuje.
Výber parametrov na hodnotenie kvality podzemných vôd bol prispôsobený požiadavkám RSV, Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR 247/2017 Z.z. a Nariadeniu vlády SR č. 496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
V roku 2017 bolo sledovaných 183 ukazovateľov (terénne ukazovatele, základné fyzikálno-chemické ukazovatele, stopové prvky, relevantné látky, pesticídy a ďalšie špecifické
organické látky), ktoré boli rozdelené do základného a doplnkového súboru. Podrobný zoznam je uvedený v tabuľke 2.

prečerpávanie sondy
prečerpávanie sondy
odber vzorky z prameňa
 odber vzorky z prameňa 
justácia pH sondy
justácia pH sondy

Základný súbor ukazovateľov a stopové prvky boli stanovované vo všetkých odberových miestach. Rozsah doplnkového súboru bol stanovovaný iba vo vybraných objektoch, a to v závislosti od druhu znečistenia ovplyvňujúceho danú lokalitu.

METÓDY MONITOROVANIA

Chemické analýzy vzoriek podzemných vôd vykonávajú akreditované geoanalytické laboratória Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi. Prehľad použitých analytických metód s detekčnými limitmi v roku 2017 je uvedený v tabuľke 3.

Údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch, výsledky merania in situ a laboratórne analýzy sa ukladajú po verifikácii pracovníkmi SHMÚ do integrovaného informačného systému Súhrnná evidencia o vodách, zahrňujúci evidenciu kvality a kvantity povrchovej a podzemnej vody a monitoring nakladania s vodami, ktorý je založený na platforme
ORACLE. Databáza obsahuje základné údaje o objekte (napr. typ objektu, súradnice, hĺbku vrtu, ...), údaje stanovované priamo v teréne in situ (teplota vody, pH, vodivosť, ...) a údaje o koncentráciách ukazovateľov stanovovaných v laboratóriách. Frekvencia ukladania údajov je 1-krát ročne.

Údaje o kvalita podzemných vôd sú následne spracovávané a vyhodnotené v ročnej správe „Kvalita podzemných vôd na Slovensku“, v dvojročnej správe „Kvalita podzemných
vôd na území Žitného ostrova“, v expertných a výskumných správach, vo vodohospodárskej bilancii a v iných výstupoch, ktoré vyplývajú z požiadaviek MŽP SR, zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy.