Štátna monitorovacia sieť 2005

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

Kvalita podzemných vôd sa v roku 2005 sledovala v 27 vodohospodársky významných oblastiach (aluviálne náplavy riek, mezozoické a neovulkanické komplexy). Na území Slovenska (mimo územia Žitného ostrova) sa celkovo pozorovalo 334 objektov, ktorých tvorilo 213 vrtov základnej siete SHMÚ, 32 využívaných a 20 nevyužívaných vrtov (vrty z prieskumu), 43 využívaných a 25 nevyužívaných prameňov s frekvenciou 1 – krát ročne. Sledované objekty sú vyznačené na mape č. 1 „Mapa pozorovacích objektov kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2005“.

Mapa pozorovacích objektov kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2005
 

6013 - Kalinkovo
6013 - Kalinkovo
6011 - Oľdza
6011 - Oľdza
6016 - Rovinka
6016 - Rovinka

Počty objektov sledovania kvality podzemných vôd v jednotlivých oblastiach zaradených do nasledujúcich povodí na území SR pre rok 2005 sú v tabuľke č.1.

Oblasť Žitného ostrova patrí medzi najväčšiu zásobáreň podzemných vôd v strednej Európe. Z tohto dôvodu sa kvalite podzemných vôd Žitného ostrova venuje zvýšená pozornosť a tvorí samostatnú časť pozorovacej siete podzemných vôd na Slovensku. Pozorovacia sieť v roku 2005 bola prezentovaná 34 jedno až šesť úrovňovými vrtmi základnej siete SHMÚ (z toho sú pozorované maximálne tri úrovne) lokalizovanými na celom území Žitného ostrova. Nakoľko sa výsledky monitorovania kvality podzemných vôd v oblasti Žitného ostrova hodnotia v dvojročných cykloch budú sledované objekty vyznačené v mape „Mapa pozorovaných objektov kvality podzemných vôd na území Žitného ostrova v rokoch 2005-2006“.

MERANÉ VELIČINY

Reprezentatívny odber vzorky podzemnej vody je dôležitou súčasťou monitorovania a dosiahnutia správnych výsledkov. Pri odbere vzoriek podzemných vôd v rámci programu ”Sledovanie kvality podzemných vôd Slovenska” sa postupuje podľa metodiky ”Odbery vzoriek podzemných vôd a merania in situ” (Perútka, 1995). Táto metodika zahŕňa požiadavky na správny odber vzorky, ktoré sú definované platnými technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie.
Samotný odber vzoriek v rámci monitoringu kvality podzemných vôd Slovenska vykonávajú vzorkovacie skupiny SHMÚ (Košice, Banská Bystrica a Žilina) a v oblasti Bratislavy a západného Slovenska SHMÚ Bratislava podľa pokynov laboratória, ktoré vzorky pozemných vôd analyzuje.
Výber skupín a rozsah ukazovateľov kvality podzemnej vody, ktorý sa vo vzorkách vôd analyzoval v roku 2005, bol daný naplnením cieľov, ktoré sú kladené na monitorovací program kvality podzemných vôd Slovenskej republiky. Ukazovatele kvality vody boli rozdelené do základného a doplnkového súboru (tabuľka č.2).

 Merania in situ
 Merania in situ
 Merania in situ
 Merania in situ

Základný súbor ukazovateľov bol stanovovaný vo všetkých odberových miestach (mimo územia Žitného ostrova). Rozsah doplnkového súboru bol stanovovaný iba vo vybraných objektoch, a to v závislosti od druhu znečistenia ovplyvňujúceho danú lokalitu.

METÓDY MONITOROVANIA

Chemické analýzy vzoriek podzemných vôd vykonával Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi. Prehľad použitých analytických metód je uvedený v tabuľke č.3.

Údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch, výsledky merania in situ a laboratórne analýzy sa ukladajú po verifikácií pracovníkmi SHMÚ do integrovaného informačného systému HIS v databázovom prostredí INGRES II. Údaje o kvalite podzemných vôd sú následne spracovávané a vyhodnotené v ročnej správe „Kvalita podzemných vôd na Slovensku“, v dvojročnej správe „ Kvalita podzemných vôd na území Žitného ostrova“, v expertných a výskumných správach, vo vodohospodárskej bilancii a v iných výstupoch, ktoré vyplývajú z požiadaviek MŽP SR, zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy.