Štátna monitorovacia sieť 2008

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2008

 

Na Slovensku bola v období 2007-2008 kvalita povrchovej vody hodnotená v 238 miestach odberov, hodnotenie nezahŕňalo referenčné lokality a miesta odberov mimo územia SR. Kvalita povrchovej vody bola sledovaná v rámci schváleného Programu monitorovania stavu vôd.

Výsledky laboratórnych rozborov vody (fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické ukazovatele a vo vybraných miestach odberov ukazovatele rádioaktivity) boli spracované a hodnotené podľa Nariadenia vlády č. 296/2005 Z.z. a aj podľa STN 75 7221 „Kvalita povrchových vôd“, ktorú Slovenský ústav technickej normalizácie ku dňu 1.3.2007 zrušil.
 

Počet sledovaných miest odberov kvality povrchovej vody podľa povodí za obdobie 2007-2008
Oblasť povodia Čiastkové povodie Počet sledov.miest  Sledov. dĺžka tokov (km)
I. DUNAJ Morava 16 442.4
Dunaj 15 275.5
II. VÁH Váh 56 1484.8
Nitra 21 559.4
III. HRON Hron 23 581.8
Ipeľ 21 522.7
Slaná 13 456.9
IV. BODROG Bodrog 35 846
V. HORNÁD Hornád 20 560
Bodva 7 127.4
VI. DUNAJEC          a POPRAD Dunajec 3 51.5
Poprad 8 164.2
Slovensko spolu:   238 6072.6


Odbery vzoriek a analýzy boli v rokoch 2007 a 2008 vykonávané na pracoviskách Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica, Košice (SVP, š.p., OZ) a  Národným referenčným laboratóriom pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) - Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave. Obe inštitúcie vykonávajú odbery i analýzy v zmysle spomínanej Vyhlášky č. 221/2005 Z.z

Frekvencia sledovania jednotlivých ukazovateľov bola v rokoch 2007 a 2008 rôzna, pohybovala sa v rozmedzí 1-25 krát.
Prioritné látky boli sledované v súlade s RSV 12 krát ročne.
Zoznam sledovaných ukazovateľov a metód stanovenia uvádza ukazovatele, ktoré boli v danom období sledované.
 

Zoznam sledovaných miest kvality povrchovej vody za obdobie 2007-2008
Mapa sledovaných miest kvality povrchovej vody za obdobie 2007-2008
Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2008