Štátna monitorovacia sieť 2005

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2005


Kvalita povrchovej vody na Slovensku bola v roku 2005 sledovaná v 175 základných a 3 zvláštnych miestach (sledovanie radioaktivity) odberov, z ktorých bolo 30 miest hraničných.
Celková dĺžka tokov s povodím nad 5 km2 na Slovensku predstavuje 24 777 km. Sledovaná dĺžka tokov v roku 2005 predstavovala 4 890,6 km, čo tvorilo 19,74 % z uvedenej celkovej dĺžky, vodohospodársky najvýznamnejšie toky boli v nej zahrnuté. Kvalita povrchovej vody bola hodnotená na dĺžke 3 334,65 km, t.j. 13,5 % z celkovej dĺžky.

Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchovej vody na Slovensku je klasifikácia kvality povrchovej vody podľa STN 757221 (platná od januára 1999), podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov do tried kvality, s použitím sústavy medzných hodnôt.

Pre účely spracovania ročnej správy bolo vyhodnotené dvojročie 2004 a 2005. V jednotlivých miestach odberov bolo pre účely spracovania publikácie vyhodnotených 28 - 123 sledovaných ukazovateľov. Vo všetkých miestach odberov boli sledované A, B, C, D a E skupiny ukazovateľov, a vo vybraných miestach aj F a H skupiny ukazovateľov. V roku 2004 Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave dostal údaje z národného monitoringu kvality povrchovej vody SR od Výskumného ústavu vodného hospodárstva (hraničné toky s Maďarskou republikou, Rakúskom a výsledky z organickej chémie) a z ŠGÚDŠ (výsledky analýz organickej chémie) v plnom rozsahu. SVP, š.p. z finančných dôvodov poskytol údaje iba pre účely podávania správ pre Európsku komisiu. Vzhľadom na tieto fakty, spracovanie dát za dvojročie 2004-2005 je v prevažnej väčšine miest odberov zredukované len na rok 2005.

Vymedzenie oblasti povodí v tabuľke je v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŽP SR 224/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní.

Počet sledovaných miest kvality povrchovej vody podľa povodí za rok 2005
Oblasť povodia Čiastkové povodie Počet miest odberu Sledovaná dĺžka Hodnotená dĺžka
Základné Zvláštne (km) (km)
I. DUNAJA Moravy 14   336,0 223,95
Dunaja 11   173,0 173
II. VÁHU Váhu 35 3 1134,1 818,1
Nitry 13   401,4 255,7
III. HRONA Hrona 17   489,2 362,2
Ipľa 13   432,5 223,9
Slanej 8   254,9 160,6
IV. BODROGU Bodrogu 34   818 539
V. HORNÁDU Hornádu 20   564,6 363,1
Bodvy 4   127,4 71,6
VI. DUNAJCA A POPRADU Dunajca 1   16,9 14,5
Popradu 5   142,6 129,0
Spolu   175 3 4890,6 3334,65
Zoznam sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2005

Mapa sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2005

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2005