Verejne prístupné informácie 2001

Kvalita povrchovej vody na Slovensku za obdobie 2000-2001
 

Zoznam miest odberov kvality povrchovej vody v roku 2001
Zoznam vyhodnotených miest kvality povrchovej vody za obdobie 2000-2001
Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2001


Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchovej vody na Slovensku je klasifikácia kvality povrchovej vody podľa STN 75 7221 (platná od januára 1999), podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov do tried kvality, s použitím sústavy medzných hodnôt.

Zaradenie kvality povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov sa uskutočňuje porovnaním vypočítanej charakteristickej hodnoty ukazovateľa so zodpovedajúcou sústavou jeho medzných hodnôt, v prípade pH porovnaním obidvoch vypočítaných charakteristických hodnôt (s pravdepodobnosťou neprekročenia 10 a 90 %). Medzné hodnoty ukazovateľov sú uvedené v zozname ukazovateľov.

Povrchové vody sú podľa kvality vody zaraďované do 5 tried kvality:
I. trieda - veľmi čistá voda
II. trieda - čistá voda
III. trieda - znečistená voda
IV. trieda - silne znečistená voda
V. trieda - veľmi silne znečistená voda

Mapy tried kvality povrchovej vody na Slovensku za obdobie 2000-2001