Verejne prístupné informácie 2018

Tabuľkové prílohy za rok 2018

 • Príloha 1: Výsledky hodnotenia kvality povrchovej vody podľa prílohy č.1 k NV SR č.269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z.  v miestach monitorovaných v roku 2018 (s uvedením počtu meraní, minima, maxima, priemeru, P90/P10, limitnej hodnoty a výsledku posúdenia ako súlad alebo nesúlad)
Čiastkové povodie Dunaja: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Moravy: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Váhu: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Hrona: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Ipľa: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Slanej: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Bodrogu: časť A, časť Bčasť C
Čiastkové povodie Hornádu: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Bodvy: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Dunajca a Popradu: časť Ačasť Bčasť C
 • Príloha 2
  Prehľad počtu monitorovaných miest kvality povrchovej vody a ukazovatele kvality vody nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z. v medzinárodných povodiach Dunaja a Visly a v čiastkových povodiach
 • Príloha 3:
  Vyhodnotenie súladu (S) / nesúladu (N) kvality vody podľa výsledku monitoringu povrchovej vody v roku 2018 vyjadreného jednotlivými ukazovateľmi s požiadavkami na kvalitu podľa prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z. v čiastkových povodiach tokov
  časť A, D. E
  časť B, C (RP)
  časť B, C (NPK)
 • Príloha 4:
  Zoznam ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z. podľa čiastkových povodí a pre jednotlivé monitorované miesta

Mapové prílohy za rok 2018

 • Mapa 1
  Monitorované miesta kvality povrchovej vody na Slovensku v roku 2018
 • Mapa 2:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z., časť A (všeobecné ukazovatele) z výsledkov monitorovania v roku 2018
 • Mapa 3:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z., časť B (nesyntetické látky) prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z.  z výsledkov monitorovania v roku 2018
 • Mapa 4:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z., časť C (syntetické látky) prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z. z výsledkov monitorovania v roku 2018
 • Mapa 5:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z., časť E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele) z výsledkov monitorovania v roku 2018