Štátna monitorovacia sieť 2016

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2016

 

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Podľa tohto členenia bolo vypracované hodnotenie kvality povrchovej vody za rok 2016 v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..
Hodnotenie prioritných látok a niektorých ďalších látok bolo vypracované podľa NV 167/2015 Z.z.
 
V roku 2016 bolo monitorovaných 413 miest kvality povrchovej vody podľa schváleného „Programu monitorovania stavu vôd na rok 2016“. 
V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania (základné a prevádzkové) pre jednotlivé čiastkové povodia a počet vodárenských nádrží a tokov pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2016.

 
Počet monitorovaných miest povrchovej vody podľa čiastkových povodí v roku 2016
Čiastkové povodie Počet hodnotených miest podľa typu monitorovania
  Základné Prevádzkové Základné                             aj prevádzkové Chránené oblasti pitná voda Spolu
Povodie Moravy 1 2 19   22
Povodie Dunaja 1   11   12
Povodie Váhu 28 31 71 23 153
Povodie Hrona 2 6 24 8 40
Povodie Ipľa 8 1 15 2 26
Povodie Slanej 5 3 10 3 21
Povodie Bodrogu  3 5 38 16 62
Povodie Hornádu 7 2 16 17 42
Povodie Bodvy 2   7 3 12
Povodie Dunajca a Popradu 4   8 11 23
Spolu 61 50 219 83 413
 
Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2016

Zoznam vodárenských nádrží a tokov pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2016

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2016

Frekvencia monitorovania kvalitatívnych ukazovateľov bola rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (2 - 7 x ročne), ukazovatele rádioaktivity (4 x ročne) a relevantné látky (4 krát ročne). V prípade, že niektoré syntetické a nesyntetické ukazovatele neboli sledované s početnosťou 12 x ročne (prioritné látky) a 4 x ročne (relevantné látky), bolo v príslušných tabuľkách vyznačené potenciálne nesplnenie (*; PN) požiadaviek prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..


Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2016