Verejne pristupné informácie 2020

Hodnotenie kvality povrchovej vody na Slovensku za rok 2020

Tabuľkové prílohy za rok 2020

 • Príloha 1: Výsledky hodnotenia kvality povrchovej vody podľa prílohy č.1 k NV SR č.269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z.  v miestach monitorovaných v roku 2020 (s uvedením počtu meraní, minima, maxima, priemeru, P90/P10, limitnej hodnoty a výsledku posúdenia ako súlad alebo nesúlad)
Čiastkové povodie Dunaja:     časť A, časť Bčasť C
Čiastkové povodie Moravy:     časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Váhu:        časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Hrona:       časť A, časť Bčasť C
Čiastkové povodie Ipľa:          časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Slanej:       časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Bodrogu:   časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Hornádu:  časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Bodvy:      časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Dunajca a Popradu: časť Ačasť Bčasť C
 • Príloha 2: 
  Prehľad počtu monitorovaných miest kvality povrchovej vody a ukazovatele kvality vody nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z. v medzinárodných povodiach Dunaja a Visly a v čiastkových povodiach
 • Príloha 3:
  Vyhodnotenie súladu (S) / nesúladu (N) kvality vody podľa výsledku monitoringu povrchovej vody v roku 2020 vyjadreného jednotlivými ukazovateľmi s požiadavkami na kvalitu podľa prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z. v čiastkových povodiach tokov
  časť A, D, E
  časť B, C (RP)
  - časť B, C (NPK)
 • Príloha 4:
  Zoznam ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 k NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z. podľa čiastkových povodí a pre jednotlivé monitorované miesta

Mapové prílohy za rok 2020

 • Mapa 1: 
  Monitorované miesta kvality povrchovej vody na Slovensku v roku 2020
 • Mapa 2:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z., časť A (všeobecné ukazovatele) z výsledkov monitorovania v roku 2020 
 • Mapa 3:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z., časť B (nesyntetické látky) a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. z výsledkov monitorovania v roku 2020
 • Mapa 4:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z., časť C (syntetické látky) a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. z výsledkov monitorovania v roku 2020
 • Mapa 5:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z., časť E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele) z výsledkov monitorovania v roku 2020