Štátna monitorovacia sieť 2006

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2006


Kvalita povrchovej vody na Slovensku bola v roku 2006 sledovaná v 224 základných a 2 zvláštnych miestach (sledovanie radioaktivity) odberov. Z týchto 226 miest odberov bolo 39 miest hraničných.
Celková dĺžka tokov s povodím nad 5 km2 na Slovensku predstavuje 24 777 km. Sledovaná dĺžka tokov v roku 2006 predstavovala 5 448,3 km, čo tvorilo 22 % z uvedenej celkovej dĺžky na Slovensku, avšak vodohospodársky najvýznamnejšie toky boli v nej zahrnuté. Kvalita povrchovej vody bola hodnotená na dĺžke 3 541,45 km, t.j.14,3 % z celkovej dĺžky.

Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchovej vody na Slovensku je klasifikácia kvality povrchovej vody podľa STN 757221 (platná od januára 1999), podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov do tried kvality, s použitím sústavy medzných hodnôt.

Pre účely spracovania ročnej správy bolo vyhodnotené dvojročie 2005 a 2006. V jednotlivých miestach odberov bolo pre účely spracovania publikácie vyhodnotených 23 - 145 sledovaných ukazovateľov. Frekvencia sledovania jednotlivých ukazovateľov bola v období 2005-2006 rôzna, pohybovala sa v rozmedzí 1-25 krát. K ukazovateľom s nižšou frekvenciou sledovania patria biologické ukazovatele, ťažké kovy a špecifické organické látky. Ukazovatele skupín A, B, C (kyslíkový režim, základné fyzikálno-chemické ukazovatele, nutrienty) boli sledované v 224 miestach odberov. Biologické ukazovatele (skupina D) bola sledovaná v 193 miestach, mikrobiologické ukazovatele E v 204 miestach odberov, mikropolutanty skupiny F v 168 a rádioaktivita (skupina H) v 31 vybraných miestach.

Všeobecné hodnotenie poukazuje na negatívnu klasifikáciu povrchovej vody spôsobenú mikrobiologickými ukazovateľmi skupiny E, nutrientami (C) a mikropolutantmi (F), ktoré zatrieďujú kvalitu vôd do III. - V. triedy.  V skupinách A, B a D je väčšina odberových miest zaradená do II. - III. triedy kvality.

Podľa zákona č. 364/2004 Z.z o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, ktoré sa delia na čiastkové povodia Poprad, Dunajec, ďalej Dunaj a Morava, Váh (vrátane Malého Dunaja) a Nitra, Hron, Ipeľ a Slaná, Bodrog, Hornád a Bodva. V tomto zmysle je urobené aj hodnotenie kvality povrchovej vody za obdobie 2005-2006.

Počet sledovaných miest kvality povrchovej vody podľa povodí za rok 2006
Oblasť povodia Čiastkové povodie Miesto odberu Sledovaná dĺžka Hodnotená dĺžka
Základné Zvláštne (km) (km)
I. DUNAJA Moravy 13 - 290,1 214,45
Dunaja 12 - 192,3 180,5
II. VÁHU Váhu 51 2 1326,6 902,8
Nitry 17 - 481,0 263,2
III. HRONA Hrona 22 - 573,1 376,2
Ipľa 15 - 432,5 240,9
Slanej 16 - 403,0 196,2
IV. BODROGU Bodrogu 42 - 826,4 551,4
V. HORNÁDU Hornádu 24 - 616,5 390,2
Bodvy 5 - 127,4 71,6
VI. DUNAJCA A POPRADU Dunajca 1 - 16,9 14,5
Popradu 6 - 162,5 139,5
Spolu   224 2 5448,3 3541,45


Zoznam sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2006

Mapa sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2006

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2006