Štatna monitorovacia sieť 2020

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2020

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Dunaja a Visly, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Kvalitatívne ukazovatele sledované v monitorovaných miestach (základných a prevádzkových) v roku 2019 boli zhodnotené podľa § 3, odsek 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky (NV SR) č.269/2010 Z. z. v znení NV SR č. 398/2012 Z. z.
Prioritné látky a niektoré ďalšie látky boli hodnotené podľa NV SR č.167/2015 Z. z., dodržanie environmentálnej normy kvality (ENK).

Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd v roku 2020 boli monitorované podľa schváleného „Dodatku k Rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021 na rok 2020“. V roku  2020 bolo monitorovaných 458 miest. V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa daného typu monitorovania pre jednotlivé čiastkové povodia. 

 
Počet monitorovaných miest povrchovej vody podľa čiastkových povodí v roku 2020
Čiastkové povodie Typ monitorovania
Základné Prevádzkové Základné
aj prevádzkové
Chránené oblasti* SPOLU
Morava 8 16 8   32
Dunaj 8 1 9   18
Váh 20 108 16 24 168
Hron 10 26 3 6 45
Ipeľ 7 14 2 3 26
Slaná 2 19 2 0 23
Bodrog 4 23 10 20 57
Hornád 7 18 3 18 46
Bodva 0 13 1 5 19
Dunajec a Poprad 3 5 3 13 24
SPOLU 69 243 57 89 458
 *monitorované miesta vo vodárenských tokoch pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu 
 
Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2020

Zoznam tokov pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2020

Zoznam vodných nádrží pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2020

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2020

Frekvencia monitorovania je spravidla rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12x ročne v súlade s programom monitorovania. V roku 2020 nebola frekvencia odberov vzhľadom na pandemické opatrenia (COVID-19) vždy dodržaná, hlavne v monitorovacích miestach hraničných tokov bolo vykonaných menej odberov a analýz.

Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (s frekvenciou: 2 – 7x za rok), ukazovatele rádioaktivity (s frekvenciou: 4x za rok) a relevantné látky (s frekvenciou 4x ročne).

Potenciálne prekročenia limitov (PN) boli indikované v prípadoch, ak nebola dodržaná predpísaná frekvencia merania pre prioritné látky, kde počet meraní bol menej ako 12x za rok, prípadne pre relevantné látky (definované v dokumente „Program znižovania znečisťovania vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami“, MŽP SR, 2004) s frekvenciou sledovania nižšou ako 4x ročne.

Ukazovatele, ktoré nespĺňali podmienku ustanovenú v NV SR č. 201/2011 Z. z. (medza stanovenia LOQ má byť rovná, alebo nižšia ako 30 % príslušnej ENK), boli tiež hodnotené s nižšou mierou spoľahlivosti ako „potenciálne prekročenia“ (PN). Boli to polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) - benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén a zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu), kde LOQ je vyššia ako ENK. Z ďalších látok to boli: cypermetrín, dichlórvos a heptachlór.

 
Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2020