Verejne prístupné informácie 2011

Tabuľkové prílohy za rok 2011
 • Príloha 1: Výsledky hodnotenia kvality povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č.269/2010 Z.z. v monitorovaných miestach v roku 2011
  (s uvedením počtu meraní, minima, maxima, priemeru, P90/P10, limitnej hodnoty a výsledku posúdenia ako súlad alebo nesúlad) 
Čiastkové povodie Dunaja: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Moravy: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Váhu: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Hrona: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Ipľa: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Slanej: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Bodrogu: časť A, časť Bčasť C
Čiastkové povodie Hornádu: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Bodvy: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Dunajca a Popradu: časť Ačasť Bčasť C 
 • Príloha 2:
  Prehľad počtu monitorovaných miest kvality povrchovej vody a ukazovatele kvality vody nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z.
 • Príloha 3:
  Vyhodnotenie súladu / nesúladu kvality vody podľa výsledku monitoringu povrchovej vody v roku 2011 vyjadreného jednotlivými ukazovateľmi s požiadavkami na kvalitu podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z.
  - časť A, D. E
  - časť B, C (NPK)
  - časť B, C (RP)
 • Príloha 4:
  Zoznam ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z.
Mapové prílohy za rok 2011
 • Mapa 1
  Monitorované miesta kvality povrchovej vody na Slovensku v roku 2011
 • Mapa 2:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z., časť A (všeobecné ukazovatele)
 • Mapa 3:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z., časť B (nesyntetické látky)
 • Mapa 4:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z., časť C (syntetické látky)
 • Mapa 5:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z., časť E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)