Štátna monitorovacia sieť 2001

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2001

Kvalita povrchovej vody na Slovensku bola v roku 2001 sledovaná v 178 základných a 3 zvláštnych miestach odberov, z ktorých bolo 31 miest sledovaných v rámci monitoringu hraničných tokov.

Celková dĺžka tokov s povodím nad 5 km2 na Slovensku predstavuje 24 777 km. Sledovaná dĺžka tokov v roku 2001 predstavuje 4 891,1 km, čo tvorí 19,74 % z uvedenej celkovej dĺžky Slovenska, avšak zahŕňa vodohospodársky najvýznamnejšie toky. Kvalita povrchovej vody bola hodnotená na dĺžke 3 393,95 km, t.j. 13,7 % z celkovej dĺžky.

Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchovej vody na Slovensku je klasifikácia kvality povrchovej vody podľa STN 75 7221 (platná od januára 1999), podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov do tried kvality, s použitím sústavy medzných hodnôt.

Počet sledovaných miest kvality povrchovej vody podľa povodí za rok 2001
Povodie Miesto odberu Hodnotená dĺžka tokov Sledovaná dĺžka tokov
Základné Zvláštne [km] [km]
Povodie Moravy 14 - 223,95 336,0
Povodie Dunaja 14 - 173,5 173,5
Povodie Malého Dunaja 8 - 213,5 237,3
Povodie Váhu 27 3 618,6 896,8
Povodie Nitry 13 - 275,0 401,4
Povodie Hrona 17 - 255,7 401,4
Povodie Ipľa 13 - 231,4 432,5
Povodie Slanej 8 - 160,0 254,9
Povodie Bodvy 4 - 71,6 127,4
Povodie Hornádu 20 - 381,7 564,6
Povodie Bodrogu 32 - 533,8 812,8
Povodie Tisy 2 - 5,2 5,2
Povodie Popradu 5 - 129,0 142,6
Povodie Dunajca 1 - 14,5 16,9
Slovensko spolu 178 3 3 393,95 4 891,1

Zoznam sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2001

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2001

Hodnotenie kvality povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov sa uskutočňuje porovnaním vypočítanej charakteristickej hodnoty ukazovateľa so zodpovedajúcou sústavou jeho medzných hodnôt, v prípade pH porovnaním obidvoch vypočítaných charakteristických hodnôt (s pravdepodobnosťou neprekročenia 10 a 90 %). Medzné hodnoty ukazovateľov sú uvedené v zozname ukazovateľov.

Povrchové vody sú podľa kvality vody zaraďované do 5 tried kvality:

I. trieda - veľmi čistá voda
II. trieda - čistá voda
III. trieda - znečistená voda
IV. trieda - silne znečistená voda
V. trieda - veľmi silne znečistená voda

Ukazovatele, sledované v povrchových vodách sú rozdelené do 2 skupín:

* základná skupina ukazovateľov

    - tieto ukazovatele sa stanovujú vo všetkých miestach odberov
    - frekvencia sledovania je 12 x ročne, vo vybraných miestach 6 a 9 x ročne, sapróbny index makrozoobentosu 2 x ročne

* doplňujúca skupina ukazovateľov

    - tieto ukazovatele sa stanovujú len vo vybraných miestach odberov podľa očakávaného znečistenia
    - frekvencia sledovania je 2, 4, 6, 9 alebo 12 x ročne


V zozname ukazovateľov a metód stanovenia sú okrem medzných hodnôt ukazovateľov uvedené: metóda stanovenia, odkaz na normu a detekčný limit.

Základná skupina ukazovateľov Doplňujúca skupina ukazovateľov
Teplota vody, teplota vzduchu ChSKMn, TOC
Ľadový úkaz, počasie, pach, farba Ca2+, Mg2+, Na+, K+
Rozpustený kyslík, nasýtenie kyslíkom PO43+
BSK5, ChSKCr chlorofyl "a"
Látky rozpustené, nerozpustené (sušené, žíhané) fenoly, anionové tenzidy, kyanidy, NELUV
Reakcia vody pH Alkalita
Merná vodivosť N organický, N celkový
Chloridy, sírany Fe, Mn
NH4+, NO3-, NO2-, celkový fosfor Hg, Cd, Pb, As, Cr, Cu, Zn, Al, Ni
Sapróbny index biosestónu, makrozoobentosu Celk. obj. aktivita alfa a beta, Ra, 3H, Sr, Ba, Cs
Koliformné baktérie Organochlorové pesticídy
  Prchavé chlorované uhľovodíky
  Polyaromatické uhľovodíky
  Polychlorované bifenyly
  Triazínové herbicídy
  Termotolerantné koli baktérie, fekálne streptokoky