Štátna monitorovacia sieť 2018

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2018

 

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Kvalitatívne ukazovatele sledované vo všetkých monitorovaných miestach (základných a prevádzkových) v roku 2018 boli zhodnotené podľa § 3, odsek 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky (NV SR) č.269/2010 Z. z. v znení NV SR č. 398/2012 Z. z.
Prioritné látky a niektoré ďalšie látky boli hodnotené podľa NV SR č.167/2015 Z. z., dodržanie environmentálnej normy kvality (ENK).

Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd v roku 2018 boli monitorované podľa schváleného „Dodatku k Rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021 na rok 2018“. V roku  2018 bolo monitorovaných 534 miest v základnom a prevádzkovom monitorovaní. V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania (základné a prevádzkové) pre jednotlivé čiastkové povodia. 

 
Počet monitorovaných miest povrchovej vody podľa čiastkových povodí v roku 2018
Čiastkové povodie Počet hodnotených miest podľa typu monitorovania
  Základné Prevádzkové Základné aj prevádzkové Chránené oblasti pitná voda Spolu
Povodie Moravy 3 19 31   53
Povodie Dunaja   5 15   20
Povodie Váhu 12 58 109 18 197
Povodie Hrona 13 11 23 7 54
Povodie Ipľa 11 8 14   33
Povodie Slanej 5 3 7 3 18
Povodie Bodrogu  1   48 19 68
Povodie Hornádu 1 2 29 17 49
Povodie Bodvy     10 5 15
Povodie Dunajca a Popradu 9   5 13 27
Spolu 55 106 291 82 534
 
Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2018

Zoznam tokov pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2018

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2018

Frekvencia monitorovania je spravidla rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 x ročne v súlade s programom monitorovania.
Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (s frekvenciou: 2 – 7 x za rok), ukazovatele rádioaktivity (s frekvenciou: 4x za rok) a relevantné látky s frekvenciou 4x ročne. 
Potenciálne prekročenia limitov boli indikované v prípadoch kde nebola dodržaná predpísaná frekvencia merania pre prioritné látky, kde počet meraní bol menej ako 12 za rok, prípadne pre relevantné látky (definované v dokumente „Program znižovania znečisťovania vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami“, MŽP SR, 2004) s frekvenciou nižšou ako 4x ročne.
Potenciálne nesplnenie bolo vyznačené aj v prípadoch kedy ukazovateľ bol nameraný (nad LOQ), ale stanovenie nespĺňalo podmienky NV SR č. 201/2011 Z. z. (medza stanovenia LOQ má byť rovná alebo nižšia ako 30 % príslušnej ENK).


Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2018