Štátna monitorovacia sieť 2017

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2017

 

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Podľa tohto členenia bolo vypracované hodnotenie kvality povrchovej vody za rok 2017 v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..
Hodnotenie prioritných látok a niektorých ďalších látok bolo vypracované podľa NV 167/2015 Z.z.
 
V roku 2017 bolo monitorovaných 438 miest kvality povrchovej vody podľa schváleného „Programu monitorovania stavu vôd na rok 2017“. 
V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania (základné a prevádzkové) pre jednotlivé čiastkové povodia a počet vodárenských nádrží a tokov pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2017.

 
Počet monitorovaných miest povrchovej vody podľa čiastkových povodí v roku 2017
Čiastkové povodie Počet hodnotených miest podľa typu monitorovania
  Základné Prevádzkové Základné aj prevádzkové Chránené oblasti pitná voda Spolu
Povodie Moravy 3 4 23   30
Povodie Dunaja   2 18   20
Povodie Váhu 13 42 91 15 161
Povodie Hrona 2 8 25 7 42
Povodie Ipľa 7 5 11   23
Povodie Slanej 5 3 11 3 22
Povodie Bodrogu    10 40 15 65
Povodie Hornádu   3 19 17 39
Povodie Bodvy     8 4 12
Povodie Dunajca a Popradu   4 9 11 24
Spolu 30 81 255 72 438
 
Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2017

Zoznam vodárenských nádrží a tokov pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2017

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2017

Frekvencia monitorovania kvalitatívnych ukazovateľov bola rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (2 - 7 x ročne), ukazovatele rádioaktivity (4 x ročne) a relevantné látky (4 krát ročne). V prípade, že niektoré syntetické a nesyntetické ukazovatele neboli sledované s početnosťou 12 x ročne (prioritné látky) a 4 x ročne (relevantné látky), bolo v príslušných tabuľkách vyznačené potenciálne nesplnenie (*; PN) požiadaviek prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..


Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2017