Štátna monitorovacia sieť 2010

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2010

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Podľa tohto členenia bolo vypracované hodnotenie kvality povrchovej vody za rok 2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. 
 
V roku 2010 bolo monitorovaných 277 miest kvality povrchovej vody podľa schváleného „Programu monitorovania stavu vôd na rok 2010“. 
V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania (základné a prevádzkové) pre jednotlivé čiastkové povodia.
 

Počet monitorovaných miest kvality povrchovej vody podľa čiastkových povodí  v roku 2010
  Počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania

Čiastkové povodie 

Základné Prevádzkové Základné aj prevádzkové Spolu
Povodie Moravy 8 12 8 28
Povodie Dunaja 11 2 4 17
Povodie Váhu 19 64 15 98
Povodie Hrona 3 26 7 36
Povodie Ipľa 6 18 2 26
Povodie Slanej 1 8 4 13
Povodie Bodrogu 8 14 2 24
Povodie Hornádu 3 16 2 21
Povodie Bodvy - 2 3 5
Povodie Dunajca a Popradu 4 4 1 9
Spolu 63 166 48 277
 

Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2010   

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2010

Rozsah a frekvencia monitorovaných ukazovateľov pre jednotlivé monitorované miesta bola v roku 2010 sledovaná podľa „Doplnku Programu monitorovania stavu vôd pre obdobie 2008 - 2010 (rok 2010)". Frekvencia monitorovania kvalitatívnych ukazovateľov bola rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (2 - 7 x ročne), ukazovatele rádioaktivity (4 x ročne) a relevantné látky (4 krát ročne). V prípade, že niektoré syntetické a nesyntetické ukazovatele neboli sledované s početnosťou 12 x ročne (prioritné látky) a 4x ročne (relevantné látky), bolo v príslušných tabuľkách vyznačené potenciálne nesplnenie (*; PN) požiadaviek prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z.

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2010