Štátna monitorovacia sieť 2019

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2019

 

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Dunaja a Visly, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Kvalitatívne ukazovatele sledované v monitorovaných miestach (základných a prevádzkových) v roku 2019 boli zhodnotené podľa § 3, odsek 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky (NV SR) č.269/2010 Z. z. v znení NV SR č. 398/2012 Z. z.
Prioritné látky a niektoré ďalšie látky boli hodnotené podľa NV SR č.167/2015 Z. z., dodržanie environmentálnej normy kvality (ENK).

Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd v roku 2019 boli monitorované podľa schváleného „Dodatku k Rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021 na rok 2019“. V roku  2019 bolo monitorovaných 463 miest. V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa daného typu monitorovania pre jednotlivé čiastkové povodia. 

 
 
 Počet monitorovaných miest podľa čiastkových povodí za rok 2019
Čiastkové povodie                                                        Typ monitorovania
Základné Prevádzkové Základné
aj prevádzkové
Základné, prevádzkové a chránené oblasti* Prevádzkové
a chránené oblasti*
Chránené oblasti* SPOLU
Morava 8 10 12       30
Dunaj 7 2 12       21
Váh 15 81 54 2 3 22 177
Hron   21 12     7 40
Ipeľ 1 17 12       30
Slaná   6 12     3 21
Bodrog 4 22 21   1 19 67
Hornád   11 13     18 42
Bodva   2 5     5 12
Dunajec a Poprad   2 7     13 22
Celkový súčet 35 174 160 2 4 87 462
*monitorované miesta vo vodárenských nádržiach a tokoch pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu
Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2019

Zoznam tokov pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2019

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2019
 

Frekvencia monitorovania je spravidla rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 x ročne v súlade s programom monitorovania.
Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (s frekvenciou: 2 – 7 x za rok), ukazovatele rádioaktivity (s frekvenciou: 4x za rok) a relevantné látky s frekvenciou 4x ročne. 
Potenciálne prekročenia limitov boli indikované v prípadoch keď nebola dodržaná predpísaná frekvencia merania pre prioritné látky, kde počet meraní bol menej ako 12 za rok, prípadne pre relevantné látky (definované v dokumente „Program znižovania znečisťovania vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami“, MŽP SR, 2004) s frekvenciou nižšou ako 4x ročne.
Ukazovatele, ktoré nespĺňali podmienku ustanovenú v NV SR č. 201/2011 Z. z. (medza stanovenia LOQ má byť rovná, alebo nižšia ako 30 % príslušnej ENK), neboli hodnotené.


Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2019