Štátna monitorovacia sieť 2009

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2009

 

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z. je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Podľa tohto členenia bolo vypracované hodnotenie kvality povrchovej vody za rok 2009 v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. 
 
V roku 2009 bolo monitorovaných 244 miest kvality povrchovej vody podľa schváleného „Programu monitorovania stavu vôd na rok 2009“. 
V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania (základné a prevádzkové) pre jednotlivé čiastkové povodia.​

Počet monitorovaných miest kvality povrchovej vody podľa čiastkových povodí  v roku 2009
  Počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania
  Základné Prevádzkové Základné aj prevádzkové Spolu
Povodie Moravy 4 8 6 18
Povodie Dunaja 8 3 5 16
Povodie Váhu 30 35 21 86
Povodie Hrona 7 16 2 25
Povodie Ipľa 4 8 7 19
Povodie Slanej 5 4 3 12
Povodie Bodrogu 11 14 9 34
Povodie Hornádu 1 10 7 18
Povodie Bodvy - 2 4 6
Povodie Dunajca a Popradu 5 2 3 10
Spolu 75 102 67 244

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2009

 Rozsah a frekvencia monitorovaných ukazovateľov pre jednotlivé monitorované miesta bola v roku 2009 sledovaná podľa „Doplnku Programu monitorovania stavu vôd pre obdobie 2008 - 2010 (rok 2009)". Frekvencia monitorovania kvalitatívnych ukazovateľov bola rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (2 - 7 x ročne), ukazovatele rádioaktivity (4 x ročne) a relevantné látky (4 krát ročne). V prípade, že niektoré syntetické a nesyntetické ukazovatele neboli sledované s početnosťou 12 x ročne (prioritné látky) a 4x ročne (relevantné látky), bolo v príslušných tabuľkách vyznačené potenciálne nesplnenie (*) požiadaviek prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z.

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2009