Štátna monitorovacia sieť 2011

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2011

 

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Podľa tohto členenia bolo vypracované hodnotenie kvality povrchovej vody za rok 2011 v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. 
 
V roku 2011 bolo monitorovaných 426 miest kvality povrchovej vody podľa schváleného „Programu monitorovania stavu vôd na rok 2011“. 
V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania (základné a prevádzkové) pre jednotlivé čiastkové povodia.
 

Počet monitorovaných miest kvality povrchovej vody podľa čiastkových povodí  v roku 2011
  Počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania
Čiastkové povodie Základné Prevádzkové Základné aj prevádzkové Spolu
Povodie Moravy 5 29 3 37
Povodie Dunaja 4 13 8 25
Povodie Váhu 20 93 9 122
Povodie Hrona 11 42 0 53
Povodie Ipľa 7 24 2 33
Povodie Slanej 3 18 1 22
Povodie Bodrogu 12 38 7 57
Povodie Hornádu 12 33 1 46
Povodie Bodvy 3 8 1 12
Povodie Dunajca a Popradu 4 12 3 19
Spolu 81 310 35 426
 

Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2011     

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2011

Frekvencia monitorovania kvalitatívnych ukazovateľov bola rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (2 - 7 x ročne), ukazovatele rádioaktivity (4 x ročne) a relevantné látky (4 krát ročne). V prípade, že niektoré syntetické a nesyntetické ukazovatele neboli sledované s početnosťou 12 x ročne (prioritné látky) a 4x ročne (relevantné látky), bolo v príslušných tabuľkách vyznačené potenciálne nesplnenie (*; PN) požiadaviek prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z.

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2011