Štátna monitorovacia sieť 2012

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2012

 
Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Podľa tohto členenia bolo vypracované hodnotenie kvality povrchovej vody za rok 2012 v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..
 
V roku 2012 bolo monitorovaných 314 miest kvality povrchovej vody podľa schváleného „Programu monitorovania stavu vôd na rok 2012“. 
V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania (základné a prevádzkové) pre jednotlivé čiastkové povodia.

Počet monitorovaných miest kvality povrchovej vody podľa povodí za rok 2012
  Počet hodnotených miest podľa typu monitorovania
Čiastkové povodie Základné Prevádzkové Základné aj prevádzkové Spolu
Povodie Moravy 8 6 8 22
Povodie Dunaja   6 11 17
Povodie Váhu 41 31 46 118
Povodie Hrona 5 8 21 34
Povodie Ipľa   3 23 26
Povodie Slanej 1 5 8 12
Povodie Bodrogu  15 2 20 37
Povodie Hornádu 9   14 23
Povodie Bodvy 2   4 6
Povodie Dunajca  a Popradu 5 2 10 17
Spolu 86 63 165 314


Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2012     

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2012

Frekvencia monitorovania kvalitatívnych ukazovateľov bola rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (2 - 7 x ročne), ukazovatele rádioaktivity (4 x ročne) a relevantné látky (4 krát ročne). V prípade, že niektoré syntetické a nesyntetické ukazovatele neboli sledované s početnosťou 12 x ročne (prioritné látky) a 4x ročne (relevantné látky), bolo v príslušných tabuľkách vyznačené potenciálne nesplnenie (*; PN) požiadaviek prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z.

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2012