Štátna monitorovacia sieť 2013

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2013

 
Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Podľa tohto členenia bolo vypracované hodnotenie kvality povrchovej vody za rok 2013 v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..
 
V roku 2013 bolo monitorovaných 255 miest kvality povrchovej vody podľa schváleného „Programu monitorovania stavu vôd na rok 2013“. 
V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania (základné a prevádzkové) pre jednotlivé čiastkové povodia.
 
Počet monitorovaných miest povrchovej vody podľa čiastkových povodí v roku 2013
  Počet hodnotených miest podľa typu monitorovania
Čiastkové povodie Základné Prevádzkové Základné                             aj prevádzkové Spolu
Povodie Moravy 6   21 27
Povodie Dunaja 5   12 17
Povodie Váhu 17 22 49 88
Povodie Hrona 9 6 17 32
Povodie Ipľa 4 4 10 18
Povodie Slanej 1 7 5 13
Povodie Bodrogu   5 25 30
Povodie Hornádu 2   12 14
Povodie Bodvy 1   4 5
Povodie Dunajca a Popradu 2 2 7 11
Spolu 47 46 162 255
 
 

Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2013

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2013


Frekvencia monitorovania kvalitatívnych ukazovateľov bola rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (2 - 7 x ročne), ukazovatele rádioaktivity (4 x ročne) a relevantné látky (4 krát ročne). V prípade, že niektoré syntetické a nesyntetické ukazovatele neboli sledované s početnosťou 12 x ročne (prioritné látky) a 4 x ročne (relevantné látky), bolo v príslušných tabuľkách vyznačené potenciálne nesplnenie (*; PN) požiadaviek prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..


Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2013